1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1015 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a¹ Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2017, poz.1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, wyrażam zgodę i upoważniam Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor), danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie upoważniam Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój na temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1015 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a¹ Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2017, poz.1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, wyrażam zgodę i upoważniam Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor), danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) w tym między innymi oceny punktowej (scoring) w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie upoważniam Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1015 ze zm.) upoważniam Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wynikających z Umowy Ramowej i poszczególnych Umów Pożyczek, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77

4. W celu oceny wiarygodności płatniczej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20 w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o umowę leasingu konsumenckiego Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej * w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i ich przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez 3 lata od ich udostępnienia.

*Lista współpracujących kredytodawców http://www.credit-check.pl/uczestnicy

5. W celu oceny wiarygodności płatniczej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bociana 20 przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

*Lista współpracujących kredytodawców http://www.credit-check.pl/uczestnicy

6. Zgadzam się na udostępnienie Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bociana 20 przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczona odpowiedzialnością przez 3 lata od ich udostępnienia w celu przeprowadzenia przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom oraz możliwości weryfikacji prawidłowości tych analiz.

*Lista współpracujących kredytodawców http://www.credit-check.pl/uczestnicy

7. W celu przeprowadzenia oceny wiarygodności płatniczej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny wiarygodności płatniczej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązania wobec Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikających z zawartej umowy o leasing konsumencki, zbyciu przez Vega Spółka z ograniczona odpowiedzialnością wierzytelności wynikających z umowy o leasing konsumencki lub rozwiązania umowy o leasing konsumencki moich danych osobowych zawartych w umowie o leasing konsumencki z Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o zawarcie umowy leasingu konsumenckiego.