Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO jest Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281138, REGON 120476540, NIP 9452081295, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł wpłacony w całości.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: leasing@szybka-moneta.pl, telefonicznie 12 357 43 58 lub listownie na adres: Vega Sp. z o.o., ul. Bociana 20, 31-231 Kraków.

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem Ochrony Danych (IOD) można skontaktować się za pośrednictwem maila pisząc na adres iod@szybka-moneta.pl

Składając wniosek o zawarcie umowy leasingu osoba ubiegająca się o zawarcie umowy, zwana dalej Korzystającym podaje dane osobowe dobrowolnie w celach realizacji umowy leasingu w szczególności w celu dokonania oceny zdolności płatniczej, a następnie zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Korzystającego dotyczące zawarcia umowy leasingu oraz jej wykonania. Podczas procesu rejestracji, która następuje za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Korzystający podaje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb świadczonych usług.

Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Przetwarzanie danych osobowych w przypadkach w których występujemy o zgodę Korzystającego następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, a dotyczy to wykorzystania adresu email, udostępnionych instrumentów elektronicznych oraz danych identyfikacyjnych do porozumiewania się na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną. Występujemy także o zgodę na przetwarzanie danych osobowych Korzystającego w celu oceny zdolności płatniczej. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji umowy.

Jeżeli nie występujemy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.

Podczas wykonania umowy leasingu lub też w celu podjęcia działań na żądanie Korzystającego przed zawarciem umowy leasingu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO

W przypadku czynności windykacyjnych lub sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu umowy leasingu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Jeżeli przeciwdziałamy ewentualnym wyłudzeniom, co leży w uzasadnionym interesie Vega Sp. z o.o. podstawą prawną przetwarzania danych osobowym jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług podstawą prawną przetwarzania danych osobowym jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Jeżeli Korzystający wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług partnerów biznesowych Vega Sp. z o.o. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Vega Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Korzystającego w zakresie:
1. dane identyfikujące osobę w tym PESEL, imię i nazwisko, dane dotyczące dokumentu tożsamości, status zawodowy, nazwa pracodawcy, dochód miesięczny;
2. dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu oraz numer konta bankowego, a także w przypadku udostępnienia przez Korzystającego: dane dostępne na jego koncie bankowym w tym historia rachunku i historia zobowiązań kredytowych;
3. dane dotyczące zobowiązania w tym cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące zdolności płatniczej.

Vega Sp. z o.o. zbiera dane osobowe od Korzystającego lub od podmiotów trzecich, które przekazują nam informacje na podstawie udzielonych przez Korzystającego upoważnień lub w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe Korzystającego mogą być udostępniane przez Vega Sp. z o.o. następującym kategoriom podmiotów:
1. na podstawie udzielonej przez Korzystającego zgody wskazanym w upoważnieniu podmiotom w celu weryfikacji tożsamości oraz oceny zdolności płatniczej;
2. podmiotom wspierającym Vega Sp. z o.o. w prowadzonej działalności w oparciu o odpowiednie klauzule chroniące dane osobowe Korzystającego w prowadzeniu działalności tj. firmy kurierskie, pocztowe, telekomunikacyjne, firmy wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, firmy wykonujące usługi księgowo – podatkowe oraz przelewy i płatności, kancelarie prawne, firmy wspierające promocję naszych produktów i współpracujące w ramach kampanii marketingowych.

Dane osobowe Korzystającego mogą zostać przekazane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Przekazanie danych odbywa się na zasadzie art. 45 RODO tylko i wyłącznie podmiotom, które przystąpiły do Tarczy Prywatności (Privacy Shield). Tarcza Prywatności została zatwierdzona Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z 12 lipca 2016 r., przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, więc przystąpienie przez dany podmiot do Tarczy Prywatności sprawia, że przekazanie danych osobowych jest zgodne z RODO.

Okres przez który przechowujemy dane osobowe Korzystającego:
1. dla celów dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez 3 lata od zebrania danych a jeśli umowa pożyczki zostanie zawarta przez okres 3 lat po wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki;
2. dla celów realizacji umowy leasingu – przez okres trwania umowy;
3. dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia się potencjalnych roszczeń z tego tytułu;
4. dla celów windykacji i roszczeń przez Vega Sp. z o.o. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy leasingu bądź z innego tytułu;
5. dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy leasingu, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania takich postępowań;
6. dla celów tworzenia zestawień i statystyk przez czas trwania umowy leasingu, a następnie nie dłużej niż przez okres po dochodzenia którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
7. dla celów prowadzenia obligatoryjnej sprawozdawczości Vega Sp. z o.o. przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego;
8. dla celów archiwalnych po wygaśnięciu umowy dane są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba, że przepisy prawa przewidują krótszy okres;
9. dla celów marketingu – do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

Informujemy, że Korzystającemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Korzystającego jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora Korzystającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Korzystającego, Korzystający ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystającemu przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Vega Sp. z o.o. danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Wykonywanie tych praw następuje w oparciu o art 15-22 RODO.

Dodatkowo informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Korzystającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.